تاريخ روز : پنجشنبه 11 آذر 1400

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت لیزینگ ایرانیان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

ساعت كاري در ايام كرونابه اطلاع سهامداران محترم مي رساند ساعت كاري شركت ليزينگ ايرانيان ( در ايام كرونا ) ، شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الي 14  مي باشد .