تاريخ روز : شنبه 12 آذر 1401

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت لیزینگ ایرانیان

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

پرداخت سود سهام سال 1398سهامدار محترم سود سهام سال 1398 مبلغ 370 ريال بابت هر سهم تا سي ام ديماه به حساب معرفي شده از سوي سهامدار واريز خواهد شد . در صورتيكه شماره حساب خود را به شركت ارائه ننموده ايد با مراجعه به پرتال سهامداران در وبسايت شركت به آدرس www.leasing.ir نسبت به وارد نمودن شماره حساب خود اقدام نمايند .

 با توجه به اينكه طرح افزايش سرمايه در دست اقدام مي باشد سهامداراني كه سود سهام سال 1398 را طلبكار بوده و تاكنون سهام خود را نفروخته اند به ميزان مبلغ مطالباتشان سهام به آنها تعلق خواهد گرفت ، سود سهام كساني كه بعد از مجمع سهام خود را فروخته اند پرداخت خواهد شد .